• header2a
 • header-bouw V3
 • header-zorg
 • de complete online ontzorger voor de zelfstandige professional en werkgevers
 • de complete online ontzorger voor de zelfstandige professional en werkgevers
 • de complete online ontzorger voor de zelfstandige professional en werkgevers

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Scoreflex Freelance Services BV

STANDAARD VOORWAARDEN OVEREENKOMST TOT OPDRACHT

1. Werkingssfeer
2. Definities
3. Aard en duur van de overeenkomsten
4. Beëindiging en ontbinding
5. Verlenging en vervanging
6. Kwaliteitsbewaking
7. Aansprakelijkheid
8. Verificatie en bewaarplicht
9. Gedragsregels en geheimhouding
10. Declaraties en betalingen
11. Geschillen en toepasselijk recht
12. Verzekeringen
13. Slotbepaling

1. Werkingssfeer
.
De afspraken tussen partijen zijn vastgelegd in afzonderlijke overeenkomsten:
• De standaardvoorwaarden betreffende de uit te voeren werkzaamheden, gelden voor iedere opdracht bij de opdrachtgever, hierna te noemen "de standaardvoorwaarden"
• De specifieke afspraken per opdracht; hierna "de opdrachtovereenkomst"
• Deze overeenkomsten vormen een geheel en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
• In deze overeenkomst worden hierna de standaardvoorwaarden vastgelegd.

2. Definities
• Opdrachtgever
Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die een overeenkomst tot opdracht is aangegaan met de opdrachtnemer
• Opdrachtnemer
Iedere natuurlijke persoon, die als zelfstandig ondernemer werkzaamheden uitvoert in het kader van een overeenkomst tot opdracht
• Opdracht
De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op grond waarvan de opdrachtnemer de nader omschreven werkzaamheden voor eigen rekening en risico uitvoert voor een honorarium, gebaseerd op de effectieve tijdsbesteding en het overeengekomen tarief.
• Tarief
Het door opdrachtgever verschuldigde tarief, excl. kostenvergoedingen en BTW. Het tarief wordt per uur gerekend, tenzij anders vermeld.
• Var
De door de opdrachtnemer aan opdrachtgever te overleggen verklaring arbeidsrelatie. Deze verklaring dient qua geldigheidstermijn te vallen binnen de uitvoeringtermijn van de opdracht, waarbij de op de verklaring vermelde werkzaamheden dienen overeen te stemmen met die van de opdrachtovereenkomst..

3. Aard en duur van de overeenkomsten
• De standaardvoorwaarden blijven van kracht op elke tussen opdrachtnemer en opdrachtgever af te sluiten "opdrachtovereenkomst"
• De opdrachtovereenkomsten betreffen telkens een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of het vervullen van een functie, zoals nader in de opdrachtovereenkomst is aangegeven.
• Opdrachtgever zal de opdrachtnemer alle bevoegdheid en informatie verlenen die voor een goede uitvoering van de opdracht nodig zijn.

4. Beëindiging en ontbinding van een overeenkomst
• Opdrachtnemer is gerechtigd een opdrachtovereenkomst tussentijds te ontbinden indien opdrachtgever een of meer bepalingen van deze overeenkomst of de betreffende opdrachtovereenkomst niet nakomt of indien er zich omstandigheden voordoen die schadelijk kunnen zijn voor de eer en de goede naam of aan de andere kant materiele schade (kunnen) veroorzaken. In deze gevallen zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hiervan direct per aangetekend schrijven mededeling doen.
• Opdrachtgever is gerechtigd een opdrachtovereenkomst tussentijds te beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van een week. Voor opdrachten met een duur korter dan een maand, geldt een opzeggingstermijn van twee dagen. De opzegging dient schriftelijk bij aangetekend schrijven te geschieden, deze zaak onder opgave van redenen en met inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn. Deze termijn is bedoeld voor overleg tussen betrokken partijen zowel betreffende de feiten en omstandigheden die de opdrachtgever tot de opzegging aanleiding hebben gegeven, alsook om stoornis in de uitvoering van de opdracht te kunnen opvangen c.q te voorkomen.
• Beëindiging evenals ontbinding van de overeenkomsten wordt geacht ten opzichte van de opdrachtnemer automatisch volledige decharge in te houden voor de door opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden die bij de opdrachtgever of namens de opdrachtgever zijn uitgevoerd.

5. Verlenging en vervanging
• Indien verlenging van een opdrachtovereenkomst gewenst is zal opdrachtgever dat tijdig schriftelijk kenbaar maken. Per opdracht worden nadere afspraken vastgelegd in een opdrachtovereenkomst.
• Ingeval van ontstentenis of langdurige verhindering is opdrachtnemer bevoegd voor de uitvoering van de in de opdrachtovereenkomst opgenomen opdracht een vervanger aan te stellen, mits deze persoon over de benodigde kwalificaties beschikt. Deze aanstelling zal in overleg met de opdrachtgever plaatsvinden. Indien de opdrachtnemer niet in staat is een voor opdrachtgever in redelijkheid aanvaardbare opdrachtgever te introduceren, is opdrachtgever gerechtigd de betreffende opdracht te beëindigen.

6. Kwaliteitsbewaking
• Om reden van continuïteit en kwaliteit vindt gedurende de opdracht regelmatig overleg plaats tussen opdrachtnemer en opdrachtgever over de voortgang en uitvoering van het werk.
• Per opdracht worden nadere afspraken betreffende de invulling en uitvoering van de kwaliteitsbewaking vastgelegd in de opdrachtovereenkomst

7. Aansprakelijkheid
• Voor zover de opdrachtnemer tegenover opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn voor schade tengevolge van tekortkomingen bij de uitvoering van een opdracht, beperkt de opdrachtnemer deze aansprakelijkheid voor schade als gevolg van ernstig verwijtbare tekortkomingen en overige in omvang tot 25% van het totaalbedrag van het honorarium bedoeld in het betreffende artikel van de betreffende opdrachtovereenkomst.
• Opdrachtgever aanvaardt deze beperkingen van aansprakelijkheid.

8. Verificatie en bewaarplicht
• Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met de verificatie en bewaarplicht met betrekking tot door opdrachtnemer verstrekte VAR-verklaring en identiteitsbewijs.

9. Gedragsregels en geheimhouding
• De opdrachtnemer en opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van en over de andere partij, die hen ter kennis is gekomen als gevolg van de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en dan voorzover – verstrekking van de informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

10. Declaraties en betalingen
• Opdrachtgever is aan opdrachtnemer een honorarium verschuldigd op basis van de effectieve tijd, die aan de uitvoering van de opdracht werkelijk is besteed.
• Per opdracht worden de nadere afspraken betreffende honorarium, reiskosten en verschotten vastgelegd in de opdrachtovereenkomst.
• Opdrachtnemer declareert per opdracht per week. De factuur gaat vergezeld van een door opdrachtgever voor akkoord getekende tijdsverantwoording, tenzij door partijen anders is overeengekomen. Tenzij opdrachtgever binnen zeven dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk gemotiveerd bij de opdrachtnemer heeft gereageerd wordt deze factuur geacht te zijn goedgekeurd.
• Opdrachtgever verplicht zich bij dezen de van opdrachtnemer ontvangen declaraties binnen veertien dagen na factuurdatum te hebben voldaan. Over iedere te laat betaalde declaratie zal opdrachtgever een rente verschuldigd zijn van 1,5% per maand, een gedeelte van een maand voor een hele gerekend.Alle kosten gemoeid met incasso komen voor rekening van de opdrachtgever.
• Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door partijen worden gemaakt om enig recht uit deze overeenkomst tegenover elkaar geldend te maken,worden op basis van ongelijk aan de in het gelijk gestelde partij vergoed.

11. Verzekeringen
• Opdrachtnemer verplicht zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid. Opdrachtnemer zal de betreffende polissen op eerste verzoek van opdrachtgever overleggen.

12. Geschillen en toepasselijk recht
• Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst, een opdrachtovereenkomst, of in verband met de uitleg daarvan, dan wel uit verdere overeenkomsten, voortvloeiend uit deze overeenkomst of ontstaan uit de uitvoering van de opdracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde arrondissementsrechtbank.

13. Slotbepaling
• Indien een of meerdere bepalingen van deze standaardvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de standaardvoorwaarden en de opdrachtovereenkomst voor het overige van kracht blijven. De bepalingen, die niet rechtsgeldig zin of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

Partners van Scoreflex ZZP

 • Logo Kanz
 •  

  finvizilogo-w2

 • Logo tiecken VHP [Omgezet]
 •  

  logo lease4less1

 • Logo-Continue
 • logo Wijngaarden
 •  

  EZ logo web

 • logo Qredits
 • CREDION
 • Ecurion
 • DAS logo
 • ICS13-0499-banner-ICS logo-300x160-1

Helpdesk

Bel ons

Forum

FAQ